دکتر سید محمود حسینی
رئیس کنگره
استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
پست الکترونیکی: hoseinim [at] ut.ac.ir
رئیس
دکتر علی اکبر مویدی
رئیس شورای سیاستگذاری
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: a.moayedi [at] iate.ir
کمیته علمی
دکتر سید داوود حاجی میررحیمی
دبیر کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی
پست الکترونیکی: d.mirrahimi [at] areeo.ac.ir
دبیر
دکتر جواد قاسمی
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: ja.ghasemi [at] areeo.ac.ir