• تحلیل الزامات و سازوکارهای توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی

  • تبیین زمینه‌­های تلفیق اندیشه و عمل و مسئله‌محوری در ترویج و آموزش کشاورزی

  • تحلیل و بررسی نظام نوین ترویج کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد

  • تبیین الزامات توسعه بهره‌وری نظام آموزش کشاورزی تحول‌گرا، اثربخش و کارآفرین  

  • فراهم نمودن فرصت تقویت شبکه دانش و اطلاعات در بخش کشاورزی و بهره‌مندی بهینه از تجربه­‌های عملیاتی

  • شناسایی و تقویت زمینه‌های نوین اثرگذاری نظام‌ ترویج و آموزش بر توسعه دانش‌­بنیان بخش کشاورزی و روستایی

  • تبیین زمینه­‌های توسعه کسب‌وکارهای نوپا و زیست­‌بوم­‌های کارآفرینی در بخش کشاورزی